Zima 2022/2023

W związku sezonem zimowym 2022-2023, Urząd Gminy w Drelowie przekazuje podstawowe informacje na temat realizowanej corocznie Akcji Zima.

W związku ze wzmożonymi opadami śniegu przez najbliższe tygodnie na niektórych drogach mogą panować trudne warunki. Podpowiadamy, gdzie interweniować w sprawie odśnieżania dróg gminnych, a także przypominamy o tym, jak bardzo ważne jest odśnieżanie chodników.

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się:

  1. Gospodarstwo Rolne Justyn Tarasiuk
  2. P.H.U Kamil Ładniak

Zgłoszenia nieodśnieżonych dróg gminnych należy dokonywać w godz. 7.30-15.30 pod numerami telefonów: 509 778 352 lub (83) 372-32-37

Przypominamy, iż jednym z najważniejszych obowiązków właścicieli posesji w okresie zimowym jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku na swojej nieruchomości. W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Ponadto właściciele nieruchomości przyległych do chodnika są zobowiązani do jego odśnieżania. Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i sposobu użytkowania. Ponadto w świetle Regulaminuutrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów, uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno być realizowane na bieżąco w celu niezwłocznego usunięcia przeszkód lub zagrożeń dla swobodnego przechodu lub przejazdu.  Śnieg i lód uprząta się:

 1) poprzez odgarnięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń dla przechodu i przejazdu, na nieruchomości od strony jezdni lub na pasie zieleni przyulicznej;

 2) poprzez formowanie pryzm, w sposób umożliwiający ich uprzątnięcie przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych;

 3) w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni, w szczególności wokół pni drzew;

 4) do momentu usunięcia śliskości i oblodzenia.

 Błoto i inne zanieczyszczenia uprząta się na bieżąco z wykluczeniem ich gromadzenia na części nieruchomości służących do użytku publicznego. Materiał użyty do likwidacji śliskości i oblodzenia usuwa się niezwłocznie po ustaniu przyczyn zastosowania. Niedozwolone jest przemieszczanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię”.

Obowiązki te określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 61 pkt 2 – Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 2 i 2a – Dz. U. z 2022., poz. 1297 z późn. zm.), a także w §4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2022 r., poz. 214).

Accessibility Toolbar

Scroll to Top