Wieloletni Rządowy Program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Moduł I i II – edycja 2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa

Gmina Drelów w 2023 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania: dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 40 000,00 zł., wkład własny gminy 10 000,00 zł. Całkowita wartość zadania

50 000,00 zł.

Zadanie to polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top