Gospodarka Odpadami

Ważne informacje i ogłoszenie dotyczące
systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

Wszelkie reklamacje dot. niewykonanej usługi odbioru odpadów komunalnych należy kierować na numer komórkowy 530-295-109.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje ogólne o nowym systemie odpadami komunalnymi obowiązującym od kwietnia 2020 r.

Informacja jak prawidłowo segregować odpady komunalne na terenie Gminy Drelów

Informacja jak prawidłowo segregować odpady komunalne na terenie Gminy Drelów

Obowiązujący harmonogram odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych rejonach Gminy Drelów na okres od 1.01.2024 do 30.06.2024 r.

Harmonogram odbioru odpadów

Informacje o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (informacje o godzinach otwarcia, rodzaju przyjmowanych odpadów)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w poszczególnych latach

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2022 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2021 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2020 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2019 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2018 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2017 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2016 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2015 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2014 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2013 roku

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Drelów

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2023
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2022
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2021
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2020
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2019
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2018
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2016
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2015
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2014

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drelów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w poszczególnych latach

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2022 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2021 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2020 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2019 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2018 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2017 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2016 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2015 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2014 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2013 roku

Podstawy prawne funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Przepisy krajowe:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przepisy lokalne, wojewódzkie (uchwalane przez Sejmik Województwa Lubelskiego):

Plan Gospodarki Odpadami województwa lubelskiego.

Przepisy lokalne, gminne (uchwalane przez Radę Gminy Drelów):

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów.
Uchwała w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drelów i gospodarowanie tymi odpadami, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów.
Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drelów.

PRZYPOMNIENIE

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Drelów o obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Gminy Drelów z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała ta mówi, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie do 15 dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy.

W 2022 roku termin wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa:

Za miesiące styczeń, luty i marzec – 15 stycznia 2023,
Za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – 15 kwietnia 2023,
Za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – 15 lipca 2023,
Za miesiące październik, listopad, i grudzień – 15 października 2023.

Od kwietnia 2022 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

20 zł za osobę za miesiąc w przypadku zadeklarowanej zbiórki odpadów w sposób selektywny (segregujemy odpady zgodnie z wytycznymi)
W przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Wójt Gminy Drelów naliczy opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdą osobę wykazaną w deklaracji. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 60 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Ponadto informujemy, że kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczone są na podstawie złożonych przez płatników deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w których mieszkańcy zadeklarowali kwotę tej opłaty i wszyscy właściciele nieruchomości na podstawie tych deklaracji powinni wpłacać opłatę bez wezwania w określonych terminach.

UWAGA: W sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie otrzymują wezwań do zapłaty, czy decyzji wymiarowych tak jak w przypadku podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Zadeklarowaną kwotę opłaty należy wpłacać bez wezwania.

W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki podatkowe, a w przypadku braku wpłat będzie prowadzona egzekucja administracyjna w celu przymusowego ściągnięcia należności co spowoduje obciążeniem dodatkowymi kosztami.

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych lub zamieszkania nowej nieruchomości należy zgłaszać na podstawie deklaracji w niżej wskazanych terminach:

Pierwszy mieszkaniec – 14 dni od dnia zamieszkania
Zmiana danych – 10-ty dzień miesiąca po miesiącu zmiany
Śmierć mieszkańca – 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje ogólne o nowym systemie odpadami komunalnymi obowiązującym od kwietnia 2020 r.

Informacja jak prawidłowo segregować odpady komunalne na terenie Gminy Drelów

Informacja jak prawidłowo segregować odpady komunalne na terenie Gminy Drelów

Obowiązujący harmonogram odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych rejonach Gminy Drelów na okres od 1.01.2024 do 30.06.2024 r.

Harmonogram odbioru odpadów

Informacje o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (informacje o godzinach otwarcia, rodzaju przyjmowanych odpadów)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w poszczególnych latach

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2022 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2021 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2020 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2019 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2018 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2017 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2016 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2015 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2014 roku
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w 2013 roku

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Drelów

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2023
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2022
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2021
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2020
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2019
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2018
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2016
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2015
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów za rok 2014

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drelów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Drelów

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Drelów
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drelów
https://drelow.pl/wp-content/uploads/2021/06/202106-zezwolenie-wniosek.pdf

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Drelów

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Drelów
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drelów
https://drelow.pl/wp-content/uploads/2021/06/202106-zezwolenie-wniosek.pdf

Informacje ogólne o nowym systemie odpadami komunalnymi obowiązującym od kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm) informuję, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. weszły w życie nowe gminne regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Poniżej przedstawiam Państwu najważniejsze informacje dotyczące zmian w zakresie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

I. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drelów

Rada Gminy Drelów w drodze uchwały podjętej dnia 27 lutego 2020 r. ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

II. Obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów komunalnych

W myśl przepisów krajowych wszyscy mamy już obowiązek segregowania odpadów na 5 frakcji (szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, resztkowe), nie ma już dowolności tak jak było dotychczas. Wszyscy właściciele nieruchomości bez wyjątku, począwszy od 1 kwietnia 2020 roku zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania odpadów. W przypadku stwierdzenia nie segregowania, bądź nieprawidłowego segregowania odpadów na terenie nieruchomości Wójt Gminy zobowiązany będzie wszcząć i przeprowadzić postępowanie mające na celu naliczenie opłaty karnej w wysokości 42 zł za osobę miesięcznie, za miesiąc w którym została stwierdzona nieprawidłowość.

III. Nowy druk deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Również z dniem 1 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostaje nowy formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Drelów, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP). Deklarację składaną w formie dokumentu elektronicznego należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym. Nową deklarację należy złożyć w przypadku gdy chcemy wprowadzić zmiany, np.: zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, ulga za kompostowanie. Deklarację na nowym formularzu muszą złożyć również wszystkie osoby, które dotychczas deklarowały brak segregacji odpadów.

IV. Ulga za kompostowanie bioodpadów (posiadanie przydomowego kompostownika)

Wprowadzona zostaje obniżona stawka za odpady komunalne w kwocie 13 zł za mieszkańca miesięcznie, gdy kompostujemy bioodpady w przydomowych kompostownikach. Aby skorzystać z obniżonej stawki należy złożyć nową deklarację. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1) złożenie deklaracji o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nieruchomości, której zwolnienie dotyczy,
2) złożenie oświadczenia, o posiadaniu kompostownika przydomowego (zaznaczenie w deklaracji odpowiedniej rubryki), a wytworzony w nim kompost będzie wykorzystywany na własne potrzeby (bioodpady nie będą wystawiane do odbioru przez przedsiębiorcę).

V. Nowe terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zmianą miejsca zamieszkania) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
W przypadku zmiany liczby mieszkańców wynikającej ze zgonu, zmianę liczby osób można zgłosić najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty zgonu.

VI. Zmiana numeru rachunku bankowego do wpłat za śmieci

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami prawa, w których nałożono na Gminy obowiązek gromadzenia wpłat na wyodrębnionym rachunku bankowym, przypominam że od 1 styczna 2020 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – numer rachunku to 13 8039 0006 0010 0100 0840 0090, numer ten został podany również w zawiadomieniu o zmianie wysokości opłaty, które Państwo otrzymali oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Drelów – www.drelow.pl.

Na bieżąco wszelkich informacji i wyjaśnień można uzyskać w Urzędzie Gminy Drelów ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów (pok. nr 16) lub pod nr telefonu (83) 372 32 25 lub e-mail: odpady.komunalne@drelow.pl

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DOK4
Klauzula informacyjna RODO
Ulotka informacyjna „Jak prawidłowo segregować odpady”

Podstawy prawne funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Przepisy lokalne, wojewódzkie (uchwalane przez Sejmik Województwa Lubelskiego):

Plan Gospodarki Odpadami województwa lubelskiego.

Przepisy lokalne, gminne (uchwalane przez Radę Gminy Drelów):

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów.
Uchwała w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drelów i gospodarowanie tymi odpadami, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drelów.
Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drelów.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top