Skarbnik

Start
Instytucje
Urząd Gminy
Skarbnik

Bożena Piątek

tel.: 83 372 32 30
email: ksiegowosc1@drelow.pl

Do zadań Skarbnika Gminy w szczególności należy:

1) wykonywanie zadań i obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości,
2) organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
3) opracowywanie projektu budżetu Gminy,
4) nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy,
5) kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
6) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,
7) prowadzenie ewidencji majątku Gminy i rozliczanie środków trwałych,
8) wnioskowanie w sprawie terminów i trybu przeprowadzania inwentaryzacji oraz nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych Gminy,
9) nadzór i kontrola formalno – prawna, merytoryczna i rachunkowa wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe,
10) realizacja budżetu oświaty Gminy,
11) uzgadnianie i korekta planów finansowych placówek oświatowych,
12) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień udzielonych przez Wójta.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top