Mieszkańcy – Bezdomne zwierzęta – Adopcja zwierząt – Ochrona zwierząt

Informacje ogólne


Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) Rada Gminy Drelów corocznie w drodze uchwały określa „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drelów”.

Bezdomność zwierząt jest problemem złożonym, zjawiskiem społecznym posiadającym tendencję wzrostową. Głównymi przyczynami bezdomności zwierząt jest niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w przedmiocie zapobiegania bezdomności.

Urząd Gminy Drelów informuje, że w ramach walki z bezdomnością zwierząt prowadzone są następujące działania:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 • opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • odławianie bezdomnych zwierząt;
 • obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • usypianie ślepych miotów;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
  gospodarskich;
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
  z udziałem zwierząt.

Opieka weterynaryjna

Na zlecenie Urzędu Gminy, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku:

 • zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt;
 •  porzuconych bezdomnych zwierząt;
 •  kotów wolno żyjących;
 • usypiania ślepych miotów;
 • zwierząt dzikich,

 prowadzi lek. wet. Sara Skupińska-Olszak – „LEK-VET” Gabinet Weterynaryjny Międzyrzec Podlaski przy  ul. Brzeska 46.

Wszelkie zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt należy zgłaszać bezpośrednio do

 • Urzędu Gminy nr tel. 83 372 32 21
 • Komisariatu Policji (poza godzinami pracy Urzędu) nr tel. 47 814 52 10

Znalezienie bezdomnego zwierzęcia należy zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy Drelów lub mailowo pod adres odpady.komunalne@drelow.pl wypełniając formularz „Zgłoszenie bezdomnego psa”. Zgłoszenie powinno zawierać jak najwięcej szczegółów dotyczących zwierzęcia. Do zgłoszenia jeżeli istnieje taka możliwość można dołączyć zdjęcia.

Zapewnienie zwierzętom bezdomnym schronienia

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Drelów realizują:

 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej przy ulicy Olszowej 4 pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”;
 • Gmina Drelów poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
 • Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Schronisko zajmuje się nie tylko doraźną pomocą, ale prowadzi także akcje adopcyjne. Dlatego więc osoby, które chciałyby przyjąć pod swój dach bezdomne zwierzę, mogą skontaktować się ze schroniskiem pod numerem telefonu 83 344 51 37 lub przez Urząd Gminy Drelów.

Zachęcamy też do śledzenia informacji dotyczących zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

Opieka realizowana jest między innymi poprzez:

 • Monitorowanie zgłoszonych (osobiście lub telefonicznie) skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Drelów;
 • Dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono ich skupiska;
 • Zapewnienie, w miarę możliwości miejsc schronienia, w szczególności na okres zimowy.

Ograniczanie populacji bezdomnych psów i wolno żyjących kotów

 Gmina finansuje w 100 % koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu gminy, które zostaną adoptowane.

Bezdomne zwierzęta będą doprowadzane do Gabinetu Weterynaryjnego przez członków organizacji społecznych lub mieszkańców gminy Drelów adoptujących bezdomne zwierzęta, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na leczenie zwierząt bezdomnych, które zostanie wystawione przez pracownika Urzędu Gminy Drelów. Podstawą uzyskania skierowania przez mieszkańca jest złożenie podania do Wójta Gminy Drelów o uzyskanie skierowania.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top