Sekretarz

Start
Instytucje
Urząd Gminy
Sekretarz

Rafał Kortoniuk

tel.: 83 372 32 28
e-mail: sekretarz@drelow.pl

W szczególności do zadań Sekretarza Gminy należy:

1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu Gminy z obowiązującymi przepisami prawa,
2) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych na poszczególnych stanowiskach pracy,
3) opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.
4) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrad Rady Gminy,
5) zapewnianie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
6) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
7) nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd Gminy,
8) koordynowanie i nadzór nad przepływem informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących poszczególnych stanowisk pracy,
9) prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
10) organizowanie struktur oświaty,
11) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół oraz kierowników Gminnych Jednostek organizacyjnych (GOPS, GCK, Biblioteka, GZUWiGK),
12) sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością i statystyką,
13) wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta,

Accessibility Toolbar

Scroll to Top