Podatek od środków transportowych


         Podatek rolny (dotyczy osób prawnych)


         Podatek leśny (dotyczy osób prawnych)


         Podatek od nieruchomości (dotyczy osób prawnych)


         Zmiany w rocznym wymiarze podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości
                     (dotyczy osób fizycznych, które otrzymują nakaz podatkowy)


         Udzielanie ulg uznaniowych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, od
                     środków 
transportowych (dotyczy umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty)


         Ustawowa ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
                     (udzielana na pisemny wniosek podatnika)


         Ustawowa ulga w podatku rolnym – inwestycyjna. (udzielana na pisemny wniosek podatnika)


         Stwierdzenie nadpłaty w podatkach


         Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
                     do produkcji rolnej


         Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości


         Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika (współmałżonka)


         Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych zbywającego


         Wydawanie zaświadczeń o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy


         Wydawanie zaświadczeń w granicach żądania wnioskodawcy na podstawie prowadzonych
                     ewidencji podatkowej

Podatki i opłaty lokalne

Start
Poradnik Interesanta
Podatki i opłaty lokalne

Podatek od środków transportowych

Karta Informacyjna
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Załącznik do deklaracji DT-1/A
Stawki podatku od środków transportowych na 2020 r.:
Stawki podatku od środków transportowych na 2019 r.:
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2018 r.
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2017 r.

Podatek rolny (dotyczy osób prawnych)

Karta Informacyjna

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych do 30.06.2019 r.

Deklaracja na podatek leśny DL-1
Załącznik do deklaracji ZL-1/A (Dane o nieruchomościach leśnych)
Załącznik do deklaracji ZL-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym)

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r.

Deklaracja na podatek leśny DL-1
Załącznik do deklaracji ZDL-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu)
Załącznik do deklaracji ZDL-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania)

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2019 r.:

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 125,00 zł
Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny wynosi 250,00 zł

Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Drelów z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2012 – 2018 r.:

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 100,00 zł
Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny wynosi 200,00 zł

Podatek leśny (dotyczy osób prawnych)

Karta Informacyjna

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych do 30.06.2019 r.

Deklaracja na podatek rolny DR-1
Załącznik do deklaracji ZR-1/A (Dane o nieruchomościach rolnych)
Załącznik do deklaracji ZR-1/B (Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym)

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r.

Deklaracja na podatek rolny DR-1
Załącznik do deklaracji ZDR-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu)
Załącznik do deklaracji ZDR-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania)

Podatek od nieruchomości (dotyczy osób prawnych)

Karta Informacyjna

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych do 30.06.2019 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Załącznik do deklaracji ZN-1/A (Dane o nieruchomościach)
Załącznik do deklaracji ZN-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości)

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Załącznik do deklaracji ZDN-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu)
Załącznik do deklaracji ZDN-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania)

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 r.:

Budynki mieszkalne – 0,60 zł/m2
Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 18,00 zł/m2
Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł/m2
Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,78 zł/m2
Pozostałe budynki (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) np. garaże, budynki gospodarcze itp. – 5,00 zł/m2
Budowle – 2% ich wartości
Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,80 zł/m2
Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,15 zł/m2
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,80 zł/m2
Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne – 0,45 zł/m2

Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Drelów z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Drelów na rok 2020

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 r.:

Budynki mieszkalne – 0,60Budynki mieszkalne – 0,60 zł/m2 zł/m2
Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 18,00 zł/m2
Garaże i inne budynki nie związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym – 5,00 zł/m2
Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł/m2
Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,78 zł/m2
Pozostałe budynki nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym – 5,00 zł/m2
Linie energetyczne – 2% od wartości
Budowle – 2% od wartości
Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,80 zł/m2
Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,09 zł/m2
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł/m2
Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są skasyfikowane jako uzytki rolne – 0,45 zł/m2

Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Drelów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Drelów na rok 2019

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2012 – 2018 r.:

Budynki mieszkalne – 0,40 zł/m2
Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 15,00 zł/m2
Garaże i inne budynki nie związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym – 5,00 zł/m2
Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,00 zł/m2
Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł/m2
Pozostałe budynki nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym – 5,00 zł/m2
Linie energetyczne – 2% od wartości
Budowle – 2% od wartości
Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,70 zł/m2
Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,04 zł/m2
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł/m2
Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne – 0,40 zł/m2

Zmiany w rocznym wymiarze podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych, które otrzymują nakaz podatkowy)

Karta Informacyjna

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych do 30.06.2019 r.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
Załącznik do informacji ZN-1/A (Dane o nieruchomościach)
Załącznik do informacji ZN-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości)
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Załącznik do informacji ZR-1/A (Dane o nieruchomościach rolnych)
Załącznik do informacji ZR-1/B (Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym)
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
Załącznik do informacji ZL-1/A (Dane o nieruchomościach leśnych)
Załącznik do informacji ZL-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym)

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych do 01.07.2019 r.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Załącznik do informacji ZIN-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu)
Załącznik do informacji ZIN-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania)
Załącznik do informacji ZIN-3 (Dane pozostałych podatników)
Informacja o gruntach IR-1
Załącznik do informacji ZIR-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu)
Załącznik do informacji ZIR-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania)
Załącznik do informacji ZIR-3 (Dane pozostałych podatników)
Informacja o lasach IL-1
Załącznik do informacji ZIL-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu)
Załącznik do informacji ZIL-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania)
Załącznik do informacji ZIL-3 (Dane pozostałych podatników)

Udzielanie ulg uznaniowych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych (dotyczy umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty)

Karta Informacyjna
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych
Wniosek o odroczenie terminu płatności
Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika ubiegającego się o ulgę
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jaką składają przedsiębiorcy
Oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej

Ustawowa ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (udzielana na pisemny wniosek podatnika)

Karta Informacyjna
Wniosek o udzielenie ulgi
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Stwierdzenie nadpłaty w podatkach

Karta Informacyjna
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot
Wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przysłych zobowiązań podatkowych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Karta Informacyjna
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozporządzenie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wersja edytowalna
Zestawienie faktur VAT (dołączane gdy do wniosku załączamy więcej niż 5 faktur i nie ma miejsca na ich wpisanie w rubryce nr 21 wniosku.)
Oświadczenie producenta rolnego o charakterze prowadzonego gospodarstwa rolnego (niezbędne do sporządzenia informacji do Ministerstwa Rolnictwa o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Stawka zwrotu na 2020 rok wynosi 1 zł za 1 litr zakupionego paliwa.

Limit zakupionego paliwa to 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz 30 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła, którą producent rolny będzie obliczał na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzającego ilość bydła na koniec każdego miesiąca roku poprzedniego odrębnie dla każdej siedziby stada

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej ORD-M

Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika (współmałżonka)

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej ORD-M

Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika (współmałżonka)

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej ORD-M

Wydawanie zaświadczeń w granicach żądania wnioskodawcy na podstawie prowadzonych ewidencji podatkowej

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Podatek od środków transportowych

Karta Informacyjna
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Załącznik do deklaracji DT-1/A
Stawki podatku od środków transportowych na 2020 r.:
Stawki podatku od środków transportowych na 2019 r.:
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2018 r.
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2017 r.

Podatek rolny (dotyczy osób prawnych)

Karta Informacyjna

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych do 30.06.2019 r.

Deklaracja na podatek leśny DL-1
Załącznik do deklaracji ZL-1/A (Dane o nieruchomościach leśnych)
Załącznik do deklaracji ZL-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym)

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r.

Deklaracja na podatek leśny DL-1
Załącznik do deklaracji ZDL-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu)
Załącznik do deklaracji ZDL-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania)

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2019 r.:

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 125,00 zł
Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny wynosi 250,00 zł

Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Drelów z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2012 – 2018 r.:

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 100,00 zł
Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny wynosi 200,00 zł

Podatek leśny (dotyczy osób prawnych)

Karta Informacyjna

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych do 30.06.2019 r.

Deklaracja na podatek rolny DR-1
Załącznik do deklaracji ZR-1/A (Dane o nieruchomościach rolnych)
Załącznik do deklaracji ZR-1/B (Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym)

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r.

Deklaracja na podatek rolny DR-1
Załącznik do deklaracji ZDR-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu)
Załącznik do deklaracji ZDR-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania)

Podatek od nieruchomości (dotyczy osób prawnych)

Karta Informacyjna

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych do 30.06.2019 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Załącznik do deklaracji ZN-1/A (Dane o nieruchomościach)
Załącznik do deklaracji ZN-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości)

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Załącznik do deklaracji ZDN-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu)
Załącznik do deklaracji ZDN-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania)

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 r.:

Budynki mieszkalne – 0,60 zł/m2
Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 18,00 zł/m2
Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł/m2
Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,78 zł/m2
Pozostałe budynki (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) np. garaże, budynki gospodarcze itp. – 5,00 zł/m2
Budowle – 2% ich wartości
Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,80 zł/m2
Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,15 zł/m2
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,80 zł/m2
Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne – 0,45 zł/m2

Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Drelów z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Drelów na rok 2020

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 r.:

Budynki mieszkalne – 0,60Budynki mieszkalne – 0,60 zł/m2 zł/m2
Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 18,00 zł/m2
Garaże i inne budynki nie związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym – 5,00 zł/m2
Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł/m2
Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,78 zł/m2
Pozostałe budynki nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym – 5,00 zł/m2
Linie energetyczne – 2% od wartości
Budowle – 2% od wartości
Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,80 zł/m2
Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,09 zł/m2
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł/m2
Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są skasyfikowane jako uzytki rolne – 0,45 zł/m2

Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Drelów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Drelów na rok 2019

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2012 – 2018 r.:

Budynki mieszkalne – 0,40 zł/m2
Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 15,00 zł/m2
Garaże i inne budynki nie związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym – 5,00 zł/m2
Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,00 zł/m2
Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł/m2
Pozostałe budynki nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym – 5,00 zł/m2
Linie energetyczne – 2% od wartości
Budowle – 2% od wartości
Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,70 zł/m2
Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,04 zł/m2
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł/m2
Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne – 0,40 zł/m2

Zmiany w rocznym wymiarze podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych, które otrzymują nakaz podatkowy)

Karta Informacyjna

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych do 30.06.2019 r.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
Załącznik do informacji ZN-1/A (Dane o nieruchomościach)
Załącznik do informacji ZN-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości)
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Załącznik do informacji ZR-1/A (Dane o nieruchomościach rolnych)
Załącznik do informacji ZR-1/B (Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym)
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
Załącznik do informacji ZL-1/A (Dane o nieruchomościach leśnych)
Załącznik do informacji ZL-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym)

Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych do 01.07.2019 r.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Załącznik do informacji ZIN-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu)
Załącznik do informacji ZIN-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania)
Załącznik do informacji ZIN-3 (Dane pozostałych podatników)
Informacja o gruntach IR-1
Załącznik do informacji ZIR-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu)
Załącznik do informacji ZIR-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania)
Załącznik do informacji ZIR-3 (Dane pozostałych podatników)
Informacja o lasach IL-1
Załącznik do informacji ZIL-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu)
Załącznik do informacji ZIL-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania)
Załącznik do informacji ZIL-3 (Dane pozostałych podatników)

Udzielanie ulg uznaniowych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych (dotyczy umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty)

Karta Informacyjna
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych
Wniosek o odroczenie terminu płatności
Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika ubiegającego się o ulgę
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jaką składają przedsiębiorcy
Oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej

Ustawowa ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (udzielana na pisemny wniosek podatnika)

Karta Informacyjna
Wniosek o udzielenie ulgi
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Stwierdzenie nadpłaty w podatkach

Karta Informacyjna
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot
Wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przysłych zobowiązań podatkowych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Karta Informacyjna
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozporządzenie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wersja edytowalna
Zestawienie faktur VAT (dołączane gdy do wniosku załączamy więcej niż 5 faktur i nie ma miejsca na ich wpisanie w rubryce nr 21 wniosku.)
Oświadczenie producenta rolnego o charakterze prowadzonego gospodarstwa rolnego (niezbędne do sporządzenia informacji do Ministerstwa Rolnictwa o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Stawka zwrotu na 2020 rok wynosi 1 zł za 1 litr zakupionego paliwa.

Limit zakupionego paliwa to 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz 30 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła, którą producent rolny będzie obliczał na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzającego ilość bydła na koniec każdego miesiąca roku poprzedniego odrębnie dla każdej siedziby stada

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej ORD-M

Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wydawanie zaświadczeń w granicach żądania wnioskodawcy na podstawie prowadzonych ewidencji podatkowej

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Accessibility Toolbar

Scroll to Top