Wójt

Szanowni Państwo!
Z prawdziwą przyjemnością pragnę powitać Państwa na stronach Gminnego Portalu Internetowego Gminy Drelów. Szerokie możliwości jakie są związane z Internetem sprawiły, że my również zdecydowaliśmy się zaistnieć w sieci. Zapraszam do korzystania z informacji tu zawartych i zachęcam do dzielenia się swoimi uwagami. Mam nadzieję, iż ta prezentacja przybliży Państwu naszą piękną gminę i być może zachęci do przyjazdu.

Wójt Gminy Drelów
Piotr Kazimierski

Krótka charakterystyka obecnie urzędującego Wójta Gminy Drelów:

 • WÓJT GMINY DRELÓW – Piotr Kazimierski
 • kontakt służbowy: tel. 83 372 32 35
 • data urodzenia: 28.01.1970 r.
 • wykształcenie: mgr prawa – UMCS w Lublinie, Wydział prawa i administracji.
 • doświadczenie zawodowe:
  • 1998 – 2002                       – Sekretarz Gminy Wohyń.
  • 2002 – do chwili obecnej – Wójt Gminy Drelów.
 • hobby: Łowiectwo,Kolekcjonowanie antyków.
 • stan rodzinny: żona Renata – pracownik laboratorium,syn Bartłomiej, córka Aleksandra.

- 20170214_104050.jpg

Wójt przyjmuje interesantów codziennie
(od poniedziałku do  piątku w godzinach 8.00-15.00).

Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy.

Zadaniami Wójta Gminy wynikającymi bezpośrednio z Ustawy o samorządzie gminnym miedzy innymi są:

Art. 30. (ustawy o samorządzie gminnym)

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególności:

1)   przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;

2)   określanie sposobu wykonywania uchwał;

3)   gospodarowanie mieniem komunalnym;

4)   wykonywanie budżetu;

5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31. (ustawy o samorządzie gminnym)

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 31a. (ustawy o samorządzie gminnym)

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Art. 31b. (ustawy o samorządzie gminnym)

1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 33. (ustawy o samorządzie gminnym)

1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

3. Kierownikiem urzędu jest wójt.

4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

 

Accessibility Toolbar

Scroll to Top