Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II

Gmina Drelów jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3., Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Lubelskiego z siedzibą władz w Lublinie przy ulicy Spokojnej 4, 20-074 Lublin, na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-107/11-00 zawartej w dniu 24 sierpnia 2012 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej / Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Celem głównym Projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 741 gospodarstw domowych, w tym Projektem zostanie objętych 121 osób niepełnosprawnych z gospodarstw domowych z terenu 10 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (50 zestawów komputerowych i 22 podłączeń do Internetu).

W ramach partnerstwa Gminy Drelów z Samorządem Województwa Lubelskiego do 318 gospodarstw domowych z terenu Gminy Drelów trafi zestaw komputerowy z zapewnionym dostępem do Internetu na okres 6 lat. Ponadto bneficjenci ostateczni otrzymają drukarkę (urządzenie wielofunkcyjne).

W ramach projektu każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma:

 • Komputer (pełny zestaw komputerowy)
 • Bezpłatny dostęp do Internetu
 • Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Kryteria jakie trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do projektu:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
 • dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) pochodząca z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
 • rodziny zastępcze,
 • rodzinne domy dziecka,
 • samotni rodzice,
 • Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
 • Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest nieposiadanie komputera i dostępu do Internetu.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top