Termin III raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2021r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 r.


Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie ratę opłaty powiększoną o 30% tej opłaty (art. 18 ust. 12b) ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości).

Accessibility Toolbar

Scroll to Top