Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Rodzaj  zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:  organizacja działalności sportowej  dla dzieci i młodzieży z Gminy Drelów oraz zapewnienie im udziału w rywalizacji  sportowej w zakresie piłki nożnej.

Dokonano wyboru oferty:

  1. MKS ROGO Rogoźnica  

Nazwa działania : Organizacja rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Drelów.
wysokość przyznanych środków publicznych: 15 000,00 zł
słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100

Wójt Gminy Drelów

Piotr Kazimierski

Accessibility Toolbar

Scroll to Top