Rozbudowa sieci wodociągowej w Dołdze

8 kwietnia 2017 r. Gmina Drelów podpisała umowę na realizację projektu pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dołha” w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Drelów do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Drelów nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

Celem szczegółowymi jest: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Drelów, wzrost efektywności lokalnej gospodarki, poprawa jakości wody poprzez uzupełnienie braków w podstawowej infrastrukturze zaopatrzenia w wodę, ograniczenie kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej, zmniejszenie ryzyka zachorowań, podniesienie poziomu lokalnej gospodarki, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej rejonu projektu oraz ochronę środowiska naturalnego (gleb, wód powierzchniowych)

Kluczowymi rezultatami projektu będą: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 94 osoby, Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 94 osoby

Produkty projektu – długość wybudowanej sieci wodociągowej – 9,53 km

Zadania w projekcie: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, Wykonanie serwisu internetowego do obsługi klienta, Obsługa geodezyjna, Nadzór inwestycyjny, Promocja projektu.

Grupy docelowe projektu: Mieszkańcy miejscowości Dołha

Wartość projektu ogółem wynosi  2 002 154,51 zł, w tym 1 639 922, 37 zł kosztów kwalifikowalnych, z czego 85 % będzie finansowane ze środków EFRR w wysokości 1 393 934,00 zł.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top