Komunikat zima 2020/2021 – obowiązek odśnieżania.

Szanowni Mieszkańcy

W związku z nadejściem okresu zimowego i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązku przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego oraz stosowania niżej wymienionych przepisów.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) w okresie zimowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie: błota, śniegu, loduinnych zanieczyszczeń, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w sezonie zimowym określa również §3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów z dnia 27.02.2020 r. w świetle którego „Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznie uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników przylegających do granicy nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów”.

Na właściciela nieruchomości obowiązki w okresie zimowym nakłada również Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) – art. 61 pkt 2 w świetle którego właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.  W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m.in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu, jak również usuwanie z elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. 

Prace związane z usuwaniem z dachu śniegu, sopli itp. mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących, a także dla samego budynku, dlatego też muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominamy również, że niedopełnienie przez właścicieli obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości może podlegać karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz., 1439 ze zm.). Jak również niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracamy się do wszystkich  o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt telefoniczny w dni robocze pod nr tel. (83) 372-32-25 w godzinach od  7:30 do 15:30.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top