Odnawialna energia w Gminie Drelów

Gmina Drelów podpisała umowę na realizację projektu pt. „Odnawialna energia w Gminie Drelów” w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 4.1 Wsparcie OZE.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Drelów do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Drelów nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

Celem szczegółowymi jest: jest osiągnięcie uzyskanie mocy wytwarzanej energii odnawialnej na poziomie 2,63MW, produkcja energii cieplnej w ilości 2213,27 MWth/rok oraz spadek emisji CO2 na poziomie 1242,34Mg/rok

Kluczowymi rezultatami projektu będą: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE – 491szt.

Produkty projektu – długość wybudowanej sieci wodociągowej – 14,70 km

Zadania w projekcie: Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja 452 zestawów paneli solarnych o łącznej mocy 1 692 kW oraz 27 szt. pieców na biomasę o łącznej mocy 925 kW. Piece zostaną zamontowane na budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej (Kotłownia Szóstka Ośrodek Zdrowia,Szkoła Podstawowa Żerocin, GOPS Drelów, GCK Drelów, Filia Biblioteki Publicznej w Szóstce,Dom Ludowy Witoroż). Przewidziano również instalację 12 napowietrznych pomp ciepła w domach użytkowników prywatnych o łącznej mocy 20,40 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych.

Grupy docelowe projektu: Mieszkańcy Gminy Drelów

Wartość projektu ogółem wynosi 5 612 877,62 zł, w tym 3.567.215,32 zł kosztów kwalifikowalnych, z czego 85 % będzie finansowane ze środków EFRR w wysokości 4 596 895,852 zł.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top