Rozbudowa sieci wodociągowej w Pereszczówce i Żerocinie

Gmina Drelów podpisała umowę na realizację projektu pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pereszczówka i Żerocin” w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Drelów do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Drelów nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

Celem szczegółowymi jest: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Drelów, wzrost efektywności lokalnej gospodarki, poprawa jakości wody poprzez uzupełnienie braków w podstawowej infrastrukturze zaopatrzenia w wodę, ograniczenie kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej, zmniejszenie ryzyka zachorowań, podniesienie poziomu lokalnej gospodarki, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej rejonu projektu oraz ochronę środowiska naturalnego (gleb, wód powierzchniowych)

Kluczowymi rezultatami projektu będą: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 224 osoby, Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 224 osoby

Produkty projektu – długość wybudowanej sieci wodociągowej – 27,17 km

Zadania w projekcie: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, Wykonanie serwisu internetowego do obsługi klienta, Obsługa geodezyjna, Nadzór inwestorski, Promocja projektu.

Grupy docelowe projektu: Mieszkańcy miejscowości Pereszczówka i Żerocin

Wartość projektu ogółem wynosi 5.113.708,96 zł, w tym 4.179.925,98 zł kosztów kwalifikowalnych, z czego 85 % będzie finansowane ze środków EFRR w wysokości 3.552.937,08 zł.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top