Nasze przedszkole

1 sierpnia 2012 roku Gmina Drelów rozpoczęła realizację projektu „Nasze Przedszkole” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie on realizowany od 01.08.2011 roku do 31.07.2014 roku.

W związku z tym na terenie Gminy  Drelów w Zespole Szkół w Dołdze został utworzony Punkt Przedszkolny dla dzieci w wieku 3, 4 lat. W roku obecnym przewidujemy udział  w projekcie dla 24 dzieci z miejscowości Dołha, Szachy, Żerocin, Sokule, Witoroż.  W całym projekcie udział weźmie 34 dzieci.

Rekrutację do projektu przeprowadziło Biuro Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Drelów, w okresie od 16.08.2012 r. do 29.08 2012 r. W wyniku rekrutacji została utworzona lista uczestników zakwalifikowanych do projektu.

O przyjęciu dziecka w szczególności decydowało:

  • dochód rodziców
  • kolejność zgłoszeń
  • zamieszkiwanie na terenie gminy Drelów
  • odpowiedni wiek kandydata

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:

– realizacja założeń podstawy programowej,
– zajęcia teatralne i czytanie bajek,
– zajęcia integracyjne,
– zajęcia plastyczno — konstrukcyjne,
– zajęcia z języka angielskiego,
– zajęcia korekcyjne,
– zajęcia rytmiczne,
– zajęcia z logopedą.

Poniżej w galerii zdjęć można zobaczyć jak się bawią nasze dzieci w punkcie przedszkolnym w Dołdze.

Informacje na zakończenie projektu:

Z końcem lipca zakończyliśmy realizację projektu „Nasze Przedszkole” realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Cel główny projektu:

-Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych 34 dzieci z miejscowości Dołha, Szachy, Żerocin, Sokule i Witoroż poprzez objęcie ich edukacją przedszkolną do 31 lipca 2014 r.

Cele szczegółowe:

-Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w kształcie procesu kształcenia u 34 dzieci z miejscowości Dołha, Szachy, Żerocin, Sokule i Witoroż

-Zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej (w szczególności: przyrodniczych, ICT, kompetencji kluczowych i społecznych) u 34 dzieci z miejscowości Dołha, Szachy, Żerocin, Sokule i Witoroż do 31 lipca 2014 r.

-Zwiększenie wczesnego wykrywania i koordynowania nieprawidłowości rozwojowych (wad wymowy i postawy) u 34 dzieci z miejscowości Dołha, Szachy, Żerocin, Sokule i Witoroż do 31 lipca 2014 r.

W projekcie wzięło udział 34 dzieci z miejscowości Dołha, Szachy, Żerocin, Witoroż i Sokule. W ramach projektu dzieci brały udział w zajęciach z podstawy programowej w tym czytanie bajek, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, zajęciach z logopedą, zajęciach języka angielskiego, zajęciach rytmiczne i korekcyjno-kompensacyjnych. Dla dzieci została zakupiona wyprawka plastyczno-konstrukcyjna, zabawki. Każdego dnia dzieci miały zapewnione posiłki.

Podczas dwóch lat realizacji projektu wśród rodziców dzieci przeprowadzane były ankiety, które miały na celu poznanie opinii rodziców/opiekunów prawnych na temat rozwoju dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach projektu „Nasze przedszkole”. Na podstawie tych ankiet możemy stwierdzić, iż wszyscy rodzice uważają, że dzieci uczęszczające do przedszkola lepiej radzą sobie w późniejszej edukacji, ponieważ potrafią współpracować w grupie, nabywają nowe umiejętności, poszerzają swoją wiedzę i umiejętności, stają się bardziej samodzielne i komunikatywne, a także dzieci poprzez zabawę rozwijają swoją wyobraźnię oraz zdobywają właściwe nawyki. Dzięki współpracy ze specjalistami (logopedą, trenerem korektywy) u dzieci, które mają problemy z prawidłową wymową i postawą nastąpiła poprawa w tym zakresie. Dzieci, które miały problemy natury logopedycznej zaczęły wyraźnie wymawiać głoski, zwracają uwagę na prawidłową wymowę, mają bogatsze słownictwo. Dzieci chętnie powtarzają ćwiczenia korekcyjne oraz w trakcie zabaw i nie tylko utrzymują wyprostowaną sylwetkę nie „garbią się”. Ponadto przy współpracy z wychowawcą przedszkolaki chętniej współpracują z innymi dziećmi, stały się bardziej otwarte i pomysłowe, przełamują swoją nieśmiałość, szybciej i łatwiej nawiązują nowe znajomości. Przedszkolaki dzięki zajęciom z języka angielskiego, rytmiki, poszerzyły znacznie swoją wiedzę. Nauczyły się nowych słówek z języka angielskiego, a także znają dużo nowych rymowanek, piosenek, wierszyków, potrafią wystukać rytm. Dzieci dzięki uczestnictwu w projekcie nabyły umiejętności współpracy w grupie, ponadto pobudzają swoją aktywność i zainteresowania stają się bardziej kreatywne. Chętnie poznają otaczający świat, potrafią barwnie opowiadać o ilustracji albo o sytuacji, która się wydarzyła, zabawy poznane w przedszkolu kontynuują w domu, poza tym bardzo chętnie rysują i kolorują, wyklejają czy recytują poznane wierszyki, śpiewają nowe piosenki.

Cele, które były założone w projekcie, zostały w 100% osiągnięte.

 

Naszym przedszkolakom życzymy udanych wakacji.

Rodzicom dziękujemy za współpracę.

Zapraszamy do przedszkola we wrześniu.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top