Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Drelów

Zadanie pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Drelów”  objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Poprawa warunków rozwoju lokalnego poprzez zakup i montaż 18szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Leszczanka i Danówka

Okres realizacji projektu:

Etap I – do 31.05.2019r.

Etap II – do 31.03.2020r.

Wartość projektu: 3 078 247,34zł

Koszty kwalifikowane: 2 324 487,72zł

Dofinansowanie: 1 460,439,00zł

Accessibility Toolbar

Scroll to Top