Czas Najmłodszych

1 sierpnia 2011 roku Gmina Drelów rozpoczęła realizację projektu realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany od 01.08.2011 roku do 30.06.2014 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału dzieci z terenu Gminy Drelów w edukacji przedszkolnej, do co najmniej 20% w okresie do lipca 2014 roku.

Celami szczegółowymi są:

– wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

– zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej,

– wzrost świadomości rodziców na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej,

– rozszerzenie oferty edukacyjnej i poprawa funkcjonowania placówek przedszkolnych,

– eliminowanie i przeciwdziałanie powstawaniu wad rozwojowych u dzieci.

W związku z tym na terenie Gminy zostaną utworzone dwie grupy przedszkolne składające się z dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Pierwsza grupa powstanie w Samorządowym Przedszkolu w Drelowie i będzie liczyła 25 dzieci, natomiast druga grupa licząca 18 dzieci będzie uczęszczała do Punktu Wychowania Przedszkolnego w Łózkach.  

Rekrutację do projektu przeprowadzi Biuro Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Drelów, będzie ona trwać od 22.08 do 29.08 2011 roku. W wyniku rekrutacji zostanie utworzona lista uczestników zakwalifikowanych do projektu. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie w formie pisemnej: formularza zgłoszeniowego oraz pozostałych dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, a także dostarczenie zaświadczenia o miesięcznym dochodzie na jednego członka rodziny i złożenie w/w dokumentów w Biurze Projektu.

O przyjęciu dziecka, decydować będzie:

  • dochód rodziców
  • kolejność zgłoszeń
  • zamieszkiwanie na terenie gminy Drelów
  • odpowiedni wiek kandydata

W ramach projektu będą się odbywały następujące zajęcia:

– realizacja założeń podstawy programowej,

– zajęcia z komputerem,

– zajęcia teatralne i czytanie bajek,

– zajęcia plastyczno – konstrukcyjne,

– zajęcia z języka angielskiego,

– zajęcia korekcyjne,

– zajęcia muzyczno – rytmiczne,

– zajęcia z psychologiem,

– zajęcia z logopedą.

– organizacja wyjazdów edukacyjnych.


Dokumenty do pobrania:

Accessibility Toolbar

Scroll to Top