Apel do mieszkańców w sprawie prowadzenia segregacji odpadów

Gmina Drelów zwraca się do mieszkańców z apelem o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie.

Od tego, w jaki sposób odpady zostaną rozdzielone w naszym gospodarstwie domowym, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli wszystkich mieszkańców) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

Poziom recyklingu ustalony dla samorządów przez Ministra Środowiska z każdym rokiem jest coraz wyższy i coraz trudniej osiągnąć go gminie.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.

Przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie jest to kwota 42,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Drelów wykazuje wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych. Tak utrzymująca się tendencja może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na Gminę kar pieniężnych.

W przypadku odpadów zmieszanych, podobnie jak w przypadku pozostałych frakcji odpadów, kluczową rolę odgrywa selektywna zbiórka odpadów u źródła, czyli w naszych domach. Odpady zmieszane, odebrane z terenu nieruchomości, trafiają w pierwszej kolejności do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), gdzie są poddawane etapom sortowania. Jednym z etapów sortowania jest wysortowanie z ogólnego strumienia odpadów zmieszanych, tych odpadów, które mogą być poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane.

Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców o pomoc w osiągnięciu odpowiedniej ilości recyklingu odpadów zmieszanych, co znacznie ułatwi gminie osiągnąć satysfakcjonujący poziom recyklingu. W związku z powyższym proponujemy mieszkańcom wdrożenie następujących praktyk w tym zakresie :

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy prowadzą wzorową selekcję odpadów przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Należy pamiętać, że stosując się do zasad segregacji odpadów wnosimy swój wkład w poprawę jakości powietrza, gleby i wody. Ograniczamy również liczbę odpadów w swoim otoczeniu.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top