Podatki i opłaty lokalne

 

         Podatek od środków transportowych


         Podatek rolny (dotyczy osób prawnych)


         Podatek leśny (dotyczy osób prawnych)


         Podatek od nieruchomości (dotyczy osób prawnych)


         Zmiany w rocznym wymiarze podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości
                     (dotyczy osób fizycznych, które otrzymują nakaz podatkowy)


         Udzielanie ulg uznaniowych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, od
                     środków 
transportowych (dotyczy umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty)


         Ustawowa ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
                     (udzielana na pisemny wniosek podatnika)


         Ustawowa ulga w podatku rolnym – inwestycyjna. (udzielana na pisemny wniosek podatnika)


         Stwierdzenie nadpłaty w podatkach


         Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
                     do produkcji rolnej


         Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości


         Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika (współmałżonka)


         Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych zbywającego


         Wydawanie zaświadczeń o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy


         Wydawanie zaświadczeń w granicach żądania wnioskodawcy na podstawie prowadzonych
                     ewidencji podatkowej

Accessibility Toolbar