Zwrot podatku akcyzowego

Informujemy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 poz. 2188 z późń. zm.) w celu uzyskania zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla drugiego okresu producenci rolni zobowiązani są składać wnioski do właściwych gmin od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku. Osoby składające wraz z wnioskiem kopie faktur, zobowiązane są do dostarczenia również oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich (przez upoważnionego pracownika) właściwej adnotacji;

2) zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim (2021 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2020 roku). ARiMR wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego). Składając wniosek o zwrot podatku do tut. Urzędu niniejszy dokument należy niezwłocznie przesłać na skrzynkę ePUAP w celu weryfikacji podpisu. Jeżeli druk był dołączony w I terminie nie dołączamy go do wniosku w II terminie.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://epuap.gov.pl

Osoby, które złożyły w lutym br. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wykorzystały cały limit przyznany na 2021 rok – nie mogą ponownie składać wniosku w sierpniu.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w październiku 2021 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Formularze są do pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16 lub poniżej:

Do pobrania:

Uwagi:

  • Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  • Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.
  • Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Drelów.
  • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
  • W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
  • Zwrot przysługuje do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.
  • Podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla producenta rolnego, może stanowić również faktura uproszczona (paragon z NIP) albo jej kopia. Faktura powinna zawierać m. in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Stosownie do art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo kwoty 100 euro (jeżeli kwota ta jest określona w euro), podatnik może wystawić fakturę uproszczoną. Faktura taka może nie zawierać danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług oraz ich adresu oraz danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top