Zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – już od 1 lutego 2023 r. można składać wnioski.

Wójt Gminy Drelów informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 poz. 846,2727) w celu uzyskania zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla pierwszego okresu producenci rolni zobowiązani są składać wnioski do właściwych gmin od 1 lutego do 28 lutego 2023 roku.

Od 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju (w 2022 r. – 1,00 zł)

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

 • 132,00 zł (110 x 1,20 zł ) na 1 ha użytków rolnych
 • 48,00 zł (40 x 1,20 zł) na 1 średnią roczną liczbę DJP bydła

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023  roku. Osoby składające wraz z wnioskiem kopie faktur, zobowiązane są do dostarczenia również oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich (przez upoważnionego pracownika) właściwej adnotacji. Uwaga ! FAKTURY NIECZYTELNE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE;

2) zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim (2023 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2022 roku). ARiMR wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego). Składając wniosek o zwrot podatku do tut. Urzędu niniejszy dokument należy niezwłocznie przesłać na skrzynkę ePUAP w celu weryfikacji podpisu – http://epuap.gov.pl

 • oświadczenie producenta rolnego o charakterze prowadzonego gospodarstwa rolnego (niezbędne do sporządzenia informacji do Ministerstwa Rolnictwa o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
 • w przypadku ubiegania się o zwrot na grunty dzierżawione do wniosku wymagane jest przedstawienie do wglądu umowy dzierżawy

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w kwietniu 2023 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Formularze są do pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16 lub poniżej:

Uwagi:

 • Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.
 • Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Drelów.
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
 • W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
 • Zwrot przysługuje do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.
 • Podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla producenta rolnego, może stanowić również faktura uproszczona (paragon z NIP) albo jej kopia. Faktura powinna zawierać m. in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Stosownie do art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo kwoty 100 euro (jeżeli kwota ta jest określona w euro), podatnik może wystawić fakturę uproszczoną. Faktura taka może nie zawierać danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług oraz ich adresu oraz danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.
 • W przypadku bycia rolnikiem ryczałtowym lub podatnikiem podatku VAT prosimy o taką informację w załączeniu do wniosku. Faktury zostaną odesłane za pomocą Poczty Polskiej wraz z decyzją.
 • Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top