USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Drelów uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”. Gmina Drelów zamierza przystąpić do projektu. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem. W związku z powyższym rolnicy zainteresowani pozbyciem się:

  • folii rolniczych czarnych
  • folii rolniczych białych
  • siatek do owijania balotów
  • sznurków do owijania balotów
  • opakowań po nawozach
  • opakowań typu Big Bag

winni złożyć informację w formie formularza o rodzajach i ilości posiadanych odpadów.

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w Urzędu Gminy Drelów pok. nr 16.  Formularz można pobrać poniżej w zamieszczonym artykule a także w Urzędzie Gminy Drelów.

Do formularza należy dołączyć OŚWIADCZENIE o wielkości otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie wraz z stosownymi zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających lat.

Termin składania informacji upływa 28 lutego 2023 r. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Realizacja projektu nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Drelów dotacji na to zadanie. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Do pobrania:

Accessibility Toolbar

Scroll to Top