ZMIANY W ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2024 ROK

Informujemy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej  powinien w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 rok.

Wzór wniosku w odniesieniu do użytków rolnych oraz bydła, świń, owiec, kóz i koni  został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 106).

Ponadto od  3 czerwca 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które wprowadzają możliwość ubiegania się o zwrot akcyzy również dla hodowców owiec, kóz, koni i świń.

Do wniosku o zwrot części podatku akcyzowego w odniesieniu do użytków rolnych oraz hodowców bydła, owies, kóz, koni i świń dołącza się:

  • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.;
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zestawienie faktur VAT (dołączane gdy do wniosku załączamy więcej niż 5 faktur)

Oświadczenie producenta rolnego o charakterze prowadzonego gospodarstwa rolnego (niezbędne do sporządzenia informacji do Ministerstwa Rolnictwa o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Formularze są do pobrania również w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – ustalona kwota wynosi:

1,46 zł za 1 litr oleju w 2024 roku.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dokumenty o zwrot podatku akcyzowego można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Drelów, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres: Urząd Gminy Drelów, ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 30 kwietnia 2024 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku zgodnie z wolą wnioskodawcy.

Uwaga:

  • Producenci rolni posiadający dzierżawy proszeni są okazanie do wglądu obowiązującej umowy dzierżawy lub złożenie oświadczenia o zawarciu ustnej umowy dzierżawy.

·     Wnioski o zwrot podatku mogą składać producenci rolni, a zgodnie z ustawą za producenta rolnego uważa się posiadacza użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

·     Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Drelów.

·     W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

·     W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top