Kwalifikacja wojskowa w 2024 r.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 1 lutego br. zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2473), kwalifikacja potrwa do 30 kwietnia 2023 roku. Obejmie ona wszystkich mężczyzn, urodzonych w 2005 roku oraz w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązek stawiennictwa się przed komisją będą też mieć osoby, które w latach 2022 – 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej. Przed komisją powinny też stanąć panie, które kończą naukę na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Kwalifikacja wojskowa dla w/w osób z terenu gminy Drelów przeprowadzona zostanie w BIAŁEJ PODLASKIEJ, w Osiedlowym Klubie Kultury „Eureka” ul. ORZECHOWA 34 w okresach: mężczyźni – w dniu 29 kwietnia 2024 r. kobiety – w dniu 8 marca 2024 r. Kwalifikacja jest obowiązkowa. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy Drelów można uzyskać u Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Jarosława Siudaja – osobiście w Urzędzie Gminy Drelów, ul. Szkolna 12 pok. nr 6 lub telefonicznie pod numerem 83 372 32 38, e-mial: usc@drelow.pl

Kwalifikacja Wojskowa 2024 – jak to przebiega? Obejrzyj film i bądź przygotowany.

ABC KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

1.    Podczas kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej.
2.    W tym celu, w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.
3.    Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawane jest zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej i uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do niej. (nie wydaje się już książeczek wojskowych z wpisem m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej).
OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2024 ROKU PODLEGAJĄ:

1)      mężczyźni urodzeni w 2005 r.; 

2)      mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)      osoby, które w latach 2022-2023, które:

a)     zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)     zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o o obronie Ojczyzny Polskiej, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4)     kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą naukę w szkołach lub kończą naukę w zawodach o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

5)      osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

6)      osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Kwalifikacja wojskowa dla w/w osób z terenu gminy Drelów przeprowadzona zostanie w BIAŁEJ PODLASKIEJ, w Osiedlowym Klubie Kultury „Eureka” ul. ORZECHOWA 34 w dniach:

  • mężczyźni – w dniu: 29 kwietnia 2024 r.
  • kobiety – w dniu: 8 marca 2024 r.

UWAGA:

Można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osoby:

  • w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208),
  • całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251),
  • zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

W przypadku skutecznego doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia lub dokumentacji medycznej stwierdzającej tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie których można określić zdolność tych osób do służby wojskowej. W tym wypadku należy także poinformować szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) o tym doręczeniu.

WAŻNE:

W przypadku gdy osoba, której nadano kategorię zdolności do służby wojskowej „A” (zdolny do służby wojskowej, w tym bez przeciwskazań psychologicznych do jej pełnienia) w ramach kwalifikacji wojskowej, zgłosi w terminie 3 lat od dnia nadania tej kategorii chęć pełnienia służby wojskowej (nie dotyczy zawodowej służby wojskowej), nie kieruje się jej na badania lekarskie oraz psychologiczne.

JAK PRZEBIEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz dokładne poinformowanie o przebiegu całej procedury.

Drugi etap kwalifikacji wojskowej, to tworzenie ewidencji na podstawie dokumentów oraz rozmowy. Następnie, komisja lekarska po przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w przedstawione dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:

„A” – zdolny do służby wojskowej (oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej);

„B” – czasowo niezdolny do służby wojskowej (oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju);

„D” – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

„E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe.

Na osobie wezwanej do kwalifikacji, ciąży także obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej, posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie, kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała.

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (14 dni) i założeniu ewidencji wojskowej, zostają z urzędu przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.

Swoje orzecznictwo komisja lekarska wydaje na piśmie.

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
  • posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY?

Aby otrzymać zwrot kosztów podróży na kwalifikację wojskową należy złożyć stosowny wniosek nie później niż 3 dni po stawiennictwie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Drelowie, pok. nr 6 – USC.

W przypadku gdy wezwany korzystał ze środków komunikacji publicznej konieczne jest przedłożenie biletów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z podróżą. W przypadku przyjazdu własnym środkiem transportu do wniosku należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego samochodu.

UWAGA – SANKCJE KARNE

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę, w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top