XXI sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 czerwca 2022 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Drelów.

Początek obrad godz. 1000

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2021 rok
  1. Debata:
   1. Wystąpienie Wójta Gminy,
   2. Głosy radnych,
   3. Głosy Mieszkańców.
  2. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drelów wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski,
  2. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Drelów,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
  4. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drelowie,
  5. zmiany uchwały nr XX/185/2022 Rady Gminy Drelów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drelów w roku 2022,
  6. przyjęcia projektu „w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody”,
  7. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drelów oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  8. określenia średniej ceny paliwa w Gminie Drelów, w roku szkolnym 2022/2023,
  9. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Drelów,
  10. zmian w budżecie Gminy na 2022 rok,
  11.  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu,
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,
  2. przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Drelów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
  3. przedstawienie uchwały komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy za 2021 rok i wystąpienia z wnioskiem w sprawie absolutorium,
  4. przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drelów w sprawie absolutorium,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Drelów z wykonania budżetu za 2021 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójta Gminy Drelów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo.

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ciesielska

—> OGLĄDAJ ONLINE <—

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sesja_rady-1024x576.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top