XIII sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2020 rokuw świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Drelów

            Początek obrad godz. 1000.                                                                                                        

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok,
  2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
  4. uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
  5. pomników przyrody na terenie gminy Drelów,
  6. zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Budżet na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektów uchwał:
   1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami,
   2. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem.
  2. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja
  4. podjęcie uchwał:
   1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
   2. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 6. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

—> OGLĄDAJ ONLINE <—

Accessibility Toolbar

Scroll to Top