WÓJT GMINY DRELÓW PODPISAŁ UMOWY Z JEDNOSTKAMI OSP

Podpisanie umów pomiędzy Gminą Drelów, a wszystkimi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gm. Drelów podyktowane jest nowymi przepisami prawa w celu określenia warunków i potrzeb z wywiązujących się zadań wykonywanych przez OSP.

Ochotnicze Straże Pożarne będą wykonywać zadania na terenie gminy związane głównie z likwidacją zagrożeń i ochroną ludności oraz ich mienia, za które Gmina w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stosownie do posiadanych sił i środków zapewnia ochotniczym strażom pożarnym w postaci ich finansowania.

Podpisanie umów zostało zawarte w dniu 30 września 2022 roku zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021, poz. 869, z późn. zm.).

Umowy zawarte zostały na czas nieokreślony pomiędzy Gminą Drelów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Drelów – Pana Piotra Kazimierskiego, a Prezesami w kontrasygnacie ze Skarbnikami z OSP: Dołha, Drelów, Łózki, Kwasówka, Przechodzisko, Szachy, Szóstka, Worsy, Witoroż i Żerocin.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top