Termin drugiej raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 MAJA 2024 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r.  

Drugą ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r.  należy wpłacić na konto :  BS Międzyrzec Podlaski o/Drelów  34 8039 0006 0010 0100 0840 0003.

Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie ratę opłaty powiększoną o 30% tej opłaty (art. 18 ust. 12b) ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu   w trzeźwości)

Accessibility Toolbar

Scroll to Top