- 500_ministerstwo.jpg
 

-Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia. Komu będzie przysługiwało świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego(zaliczenie do osób niepełnosprawnych: dziecko do 16 roku życia, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności: dziecko powyżej 16 roku życia), na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu; do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

– Ile będzie wynosiło świadczenie?

Świadczenie będzie wynosiło 500 zł miesięcznie na rękę.

– Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

 • jeżeli dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko(termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego- art.10 § 2 kodeksu cywilnego);

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

– Kiedy zgłosić się po świadczenie?

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 r.W przypadku złożenia wniosku w terminie do miesiąca czerwca 2016 roku świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia.

– Gdzie będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia?

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drelowie.

– Od kiedy będzie przysługiwać nowe świadczenie?

Nowe świadczenie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r.

– Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza się odpowiednio:

 • oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane) załącznik nr 2 i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego załącznik nr 4;

 • załącznik nr 3: oświadczenie(ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa) o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierajace informację o:

  – wysokości dochodu,

  – wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

  – wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

  – wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

  – wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

 • w przypadku utraty lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;

 • nr rachunku bankowego na jaki będzie przekazywane świadczenie wychowawcze.

  Uprasza się o dostarczenie aktu urodzenia dziecka (do wglądu). W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko uprasza się o dostarczenie dokumentu PIT- 11 za 2014 rok(do wglądu).

  Brany będzie pod uwagę dochód rodziny za 2014 rok. Oświadczenia składane są przez wszystkich dorosłych członków rodziny.

– Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Wniosek będzie można złożyć od 1 kwietnia 2016 r.
Wniosek dostepny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drelowie, tel. 83 3720018 w godz. 8.00-15.00.

DO POBRANIA

WNIOSKI NA ROK ZASIŁKOWY 2017-2018

 

 

Accessibility Toolbar

Scroll to Top