PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

 

Procedury postępowania ze zwierzętami bezdomnymi

 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

 

  1. Na terenie Gminy Drelów odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, w szczególności psy podejrzane o nosicielstwo chorób lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia, a także te, potrącone przez pojazdy mechaniczne, w stosunku do których nie można ustalić właściciela.
  2. Odławianie i umieszczanie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na zlecenie Gminy Drelów.
  3. Przypadki zwierząt wymagających interwencji weterynaryjnej, np. udzielenie pierwszej pomocy powypadkowej należy zgłaszać do Urzędu Gminy Drelów, tel. 83 372 32 25 lub do gabinetu weterynaryjnego LEK VET w Międzyrzecu Podlaskim, z którym Gmina Drelów ma podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych – tel. 83 371 68 68.

 

Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach należy kierować do Urzędu Gminy Drelów
tel. 83 372 32 25, e-mail: odpady.komunalne@drelow.pl.

Przekazując zgłoszenie, należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia, krótki opis zwierzęcia, datę, kiedy zostało zauważone oraz numer telefonu kontaktowego zgłaszającego.

 

Każdy zgłoszony przypadek przypuszczalnie bezdomnego psa będzie przekazywany
do Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim w celu podjęcia dochodzenia zmierzającego do ustalenia właściciela zwierzęcia.

W przypadku ujawnienia właściciela psa w wyniku prowadzonego dochodzenia właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niewypełnianie bądź nienależyte wypełnianie obowiązków określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

 

WAŻNE:

  • nie wszystkie psy pojawiające się o określonych porach w danej okolicy są bezdomne,
  • nieodpowiedzialność właścicieli psów dopuszczających do wałęsania się ich po terenie Gminy naraża na niebezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, a szczególnie dzieci,
  • dokarmianie psów w okresie godowym (wiosna lub wczesna jesień) uniemożliwia zwierzęciu powrót do swojego właściciela,
  • od mieszkańców, którzy zapewniają wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie (wchodząc tym samym w prawa i obowiązki jego opiekuna) zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą realizowane, gdyż w świetle obowiązujących przepisów ten pies ma właściciela. (Art. 181 K.C.).
  • schronisko dla bezdomnych zwierząt AZYL w Białej Podlaskiej nie jest placówką charytatywną i za wszystkie zwierzęta tam umieszczone Gmina Drelów ponosi bardzo wysokie koszty, ponadto w schronisku jest ograniczona liczba miejsc i nie zawsze są wolne miejsca na przyjęcie nowych zwierząt.
  • w przypadku umieszczenia w schronisku psa mającego właściciela, wydanie zwierzęcia nastąpi po uregulowaniu kosztów odłowienia, ewentualnego pobytu w lecznicy weterynaryjnej oraz transportu i pobytu zwierzęcia w schronisku.

 

Pamiętajmy ! 

Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę
i wyżywienie staje się jego właścicielem (Art. 181 KC.). Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (t. j. chwilowo przygarniając psa i dożywiając go) zostanie mu odebrana szansa powrotu do domu.

Miejmy również świadomość, że środki finansowe, jakie Gmina Drelów przeznacza na odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom są środkami wszystkich mieszkańców gminy. Im więcej środków finansowych gmina będzie zobowiązana przeznaczyć na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom tym mniej zadań inwestycyjnych będzie mogła wykonać, ponieważ budżet gminy jest również ograniczony.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top