Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drelów

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drelów:

Grunty z obrębu Danówka gm. Drelów działka Nr 139/2 o pow. 0,2806 ha – RVI
Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy:


Tereny przeznaczone pod użytki rolne (201RP)
Oznaczenie księgi wieczystej: LU1R/00052932/7
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5262,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100)
Wadium: 526,20 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć zł 20/100)
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona długami ani innymi prawami. Nie występują też zobowiązania, których przedmiotem jest ww. nieruchomość.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 1000 w świetlicy Urzędu Gminy w Drelowie ul. Szkolna 12
Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w terminie do 24 maja 2022 r. do godziny 15:30 w Urzędzie Gminy Drelów ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drelów nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Z uwagi na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej w przetargu mogą brać udział tylko właściciele działek przyległych do działki 139/2, tj. właściciele działek nr: 138, 139/1, 139/3, 139/4, 140 którzy wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu. Forma przetargu ustnego ograniczonego została wybrana z uwagi na brak dostępu sprzedawanej nieruchomości do drogi publicznej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, wpłacenie na konto Urzędu Gminy w Drelowie Nr 77 8039 0006 0010 0100 0840 0005 Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski o/Drelów wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych, nie później niż w dniu 24.05.2022 r.
Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone osobom, które przystąpią do przetargu ale go nie wygrają.
Osobie, która wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Drelów, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się
od zawarcia umowy.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca nieruchomości.
Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Szczegółowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drelów, pokój nr 3, tel. (083) 372-32-29, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.

Ogłoszenie jest zamieszczone na stronie internetowej www.drelow.e-bip.eu (przetargi).

Accessibility Toolbar

Scroll to Top