Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drelów

Wójt Gminy Drelów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drelów:

działka Nr 269/11 o pow. 0, 1993 ha (niezabudowana), wartość nieruchomości (cena wywoławcza): 20 341,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych)
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczona 23% stawka podatku VAT.MAPA

działka Nr 269/12 o pow. 0,1994 ha (niezabudowana), wartość nieruchomości (cena wywoławcza): 20 351,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych)
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczona 23% stawka podatku VAT.MAPA


Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży położone są we wsi Dołha, Gmina Drelów, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Księga Wieczysta KW nr LU1R/00027971/8.
Powyższe nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Drelów przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne.
Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone długami ani innymi prawami. Nie występują też zobowiązania, których przedmiotem są w/w nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. (wtorek) w świetlicy Urzędu
Gminy w Drelowie ul. Szkolna 12
o godzinie 11:00 – działka nr 269/11
o godzinie 11:30 – działka nr 269/12


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy w Drelowie Nr 77 8039 0006 0010 0100 0840 0005 Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski o/Drelów wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później niż w dniu 24.05.2022 r. oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium.
Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone osobom, które przystąpią do przetargu ale go nie wygrają. Osobie, która wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Drelów, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy.


Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca nieruchomości.
Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania.
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Szczegółowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drelów, pokój nr 3, tel. (083) 372-32-29, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.

Ogłoszenie jest zamieszczone na stronie internetowej www.drelow.e-bip.eu (przetargi).

Accessibility Toolbar

Scroll to Top