Nowoczesna Szkoła w Gminie Drelów

Gmina Drelów przystąpiła do realizacji projektu Nowoczesna Szkoła w Gminie Drelów. Działanie ma na celu intensywny rozwój infrastruktury szkolnej m.in. poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i komputerowego i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych.

Dzięki projektowi, wzrośnie jakość kształcenia w szkołach na terenie gminy, wyrównywane zostaną szanse edukacyjne, zwiększy się dostępność do ciekawych form zdobywania wiedzy, a poprzez stworzenie wysokiej jakości oferty edukacyjnej, poprawi się jakość życia mieszkańców. Polepszenie warunków edukacji ogólnej przyczyni się także do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, na czym w dzieci i młodzież naszego regionu skorzystają w przyszłości. Realizacja projektu przyniesie więc korzyści o charakterze społecznym i gospodarczym.

Co wydarzy się dzięki realizacji projektu?

Dzięki Nowoczesnej Szkole nastąpi doposażenie sal dydaktycznych, które w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji posiadanego przez szkołę wyposażenia wykazały najpilniejszą potrzebę w zakresie odpowiedniego wyposażenia określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt przewiduje także zwiększenie dostępności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych.

Zostanie zakupione wyposażenie o wysokich parametrach specjalistycznych, dedykowane szkołom. W Szkole Podstawowej w Dołdze: doposażenie pracowni chemicznej, biologicznej, informatycznej, matematycznej. Szkoła w Żerocinie zyska doposażenie pracowni komputerowej, pracowni matematyczno – przyrodniczej oraz pracowni przedmiotów artystycznych. Szkoła w Drelowie zyska pracownię matematyczno – przyrodniczą, językową, informatyczno-techniczną. Szkoła Podstawowa w Szóstce wzbogaci się o wyposażenie z zakresu TIK. Pozwoli to na zindywidualizowane podejście do ucznia, także do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kto skorzysta na realizacji projektu? Jaka jest rola kompetencji kluczowych?

Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury szkolnej wyniesie 470 osób. Inwestycja zostanie zrealizowana w szkole Podstawowej w Dołdze, Drelowie, Żerocinie i Szóstce. Zakres prac pozwoli na prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Projekt będzie realizował rozwiązanie wskazane w RPO WL jako priorytetowe, tj. poprawę jakości kształcenia w zakresie wszystkich kluczowych kompetencji określonych w Zaleceniach w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, wydanych przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w 2006 r.:

∙ porozumiewanie się w języku ojczystym,

∙ porozumiewanie się w językach obcych,

∙ kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

∙ kompetencje informatyczne,

∙ umiejętność uczenia się,

∙ kompetencje społeczne i obywatelskie,

∙ inicjatywność i przedsiębiorczość,

∙ świadomość i ekspresja kulturalna.

Dzięki Nowoczesnej Szkole w Gminie Drelów nastąpi poprawa jakości kształcenia w zakresie wszystkich kluczowych kompetencji, poprawie ulegnie umiejętność uczenia się (zindywidualizowane podejście do uczniów), rozwiną się kompetencje społeczne i obywatelskie oraz inicjatywność i przedsiębiorczość uczniów, a także świadomość i ekspresja kulturalna.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top