Kwalifikacja wojskowa w 2023 r.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 17 kwietnia br. zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 333), kwalifikacja potrwa do 21 lipca 2023 roku. Obejmie ona wszystkich mężczyzn, urodzonych w 2004 roku oraz w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązek stawiennictwa się przed komisją będą też mieć osoby, które w latach 2021 – 2022, w stosunku do których orzeczono czasową niezdolność do służby i wyznaczony termin tej niezdolności mija przed zakończeniem kwalifikacji. Przed komisją powinny też stanąć panie, które kończą naukę na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Kwalifikacja wojskowa dla w/w osób z terenu gminy Drelów przeprowadzona zostanie w BIAŁEJ PODLASKIEJ, w Osiedlowym Klubie Kultury „Eureka” ul. ORZECHOWA 34 w okresie: mężczyźni – w dniach 26 i 27 czerwca 2023 r. kobiety – w dniu 08 maja 2023 r. Kwalifikacja jest obowiązkowa. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy Drelów można uzyskać u Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Jarosława Siudaja – osobiście w Urzędzie Gminy Drelów, ul. Szkolna 12 pok. nr 6 lub telefonicznie pod numerem 83 372 32 38, e-mial: usc@drelow.pl

ABC KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

1.    Podczas kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej.
2.    W tym celu, w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.
3.    Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawany wojskowy dokument osobisty, czyli książeczka wojskowa z wpisem m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.
OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2023 ROKU PODLEGAJĄ:

1)      mężczyźni urodzeni w 2004 r.; 

2)      mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)      osoby, które w latach 2021-2022, które:

a)     zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)     zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o o obronie Ojczyzny Polskiej, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4)     kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą naukę w szkołach lub kończą naukę w zawodach o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

5)      osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Kwalifikacja wojskowa dla w/w osób z terenu gminy Drelów przeprowadzona zostanie w BIAŁEJ PODLASKIEJ, w Osiedlowym Klubie Kultury „Eureka” ul. ORZECHOWA 34 w dniach:

  • mężczyźni – w dniach: 26 lub 27 czerwca 2023 r.
  • kobiety – w dniu: 8 maja 2023 r.

 Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

1. wójtowi lub delegowanemu przez wójta pracownikowi urzędu gminy:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

JAK PRZEBIEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz dokładne poinformowanie o przebiegu całej procedury.

Drugi etap kwalifikacji wojskowej, to tworzenie ewidencji na podstawie dokumentów oraz rozmowy. Następnie, komisja lekarska po przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w przedstawione dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:

„A” – zdolny do służby wojskowej (oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej);

„B” – czasowo niezdolny do służby wojskowej (oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju);

„D” – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

„E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe.

Na osobie wezwanej do kwalifikacji, ciąży także obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej, posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie, kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała.

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (14 dni) i założeniu ewidencji wojskowej, zostają z urzędu przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.

Swoje orzecznictwo komisja lekarska wydaje na piśmie.

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
  • posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

 GDZIE I W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY?

Aby otrzymać zwrot kosztów podróży na kwalifikację wojskową należy złożyć stosowny wniosek nie później niż 3 dni po stawiennictwie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Drelowie, pok. nr 6 – USC.

W przypadku gdy wezwany korzystał ze środków komunikacji publicznej konieczne jest przedłożenie biletów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z podróżą. W przypadku przyjazdu własnym środkiem transportu do wniosku należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego samochodu.

 UWAGA – SANKCJE KARNE

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę, w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top