Informacja o rozpoczęciu kontroli segregacji odpadów komunalnych

Wójt Gminy Drelów informuje, o rozpoczęciu kolejnych działań kontrolnych w zakresie segregacji odpadów komunalnych, które rozpoczną się od dnia 05.05.2021 r.

Kontrolą zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. właściciele nieruchomości, współwłaściciele, zarządcy, użytkownicy itp. Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów nakłada na mieszkańców Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów.

Czynności kontrolne wykonywać będą pracownicy Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego DMTZS Sp. z o. o. oraz Międzygminnego Związku Komunalnego. Osoby kontrolujące, sprawdzać będą głównie, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie ma papieru, szkła, plastiku, czyli tych nieczystości, które należy zbierać selektywnie. Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wykazała, że masa odpadów segregowanych jest niska w porównaniu do ilości odpadów niesegregowanych, co skutkuje nieosiągnięciem przez gminę wymaganego poziomu odzysku oraz  podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W A Ż N E !

Podczas pierwszej kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mieszkaniec otrzyma:

,,Informację ze stwierdzenia niedopełnienia obowiązku zbiórki selektywnej odpadów komunalnych.”, a  na koszu lub worku zostanie naklejona  naklejka informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji:

,,Stwierdzono brak selektywnej zbiórki – dokonaj ponownej segregacji”.

Odpady po ponownej segregacji zostaną odebrane w terminie zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie Gminy.

Rażące, powtarzające się naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało wszczęciem postępowania oraz wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy zastosowaniu stawki opłaty podwyższonej. Uchwałą Rady Gminy Drelów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty stawka ta wynosi 42,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Ponadto w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami informujemy, że w przypadku zastrzeżeń co do przyczyny nie odebrania wystawionych w dniu zbiórki worków z odpadami prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim telefonicznie pod numerem 573-295-143.

P R Z Y P O M I N A M Y

  • Odpady niesegregowane – dzielimy na dwa strumienie
  • Strumień mokry
  • Strumień suchy
  • Frakcję „Szkło” – segregujemy bez nakrętek i zawartości
  • Frakcja „Papier” nie może zawierać ręczników papierowych oraz zużytych chusteczek higienicznych

Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Drelów:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Accessibility Toolbar

Scroll to Top