Gmina Drelów podpisała umowę na realizację projektu pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dołdze” w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Cele projektu:

 1. Zwiększenie oszczędności zużywanej energii w budynku Szkoły Podstawowej w Dołdze

2. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza przez racjonalne wykorzystanie energii

3. Poprawa warunków kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej w Dołdze

Kluczowymi rezultatami projektu będą: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych emitowanych w trakcie eksploatacji budynku oraz poprawa warunków edukacji.

Produkty projektu – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dołdze

Zadania w projekcie: Docieplenie ścian budynku, docieplenie stropu i dachu budynku, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej, montaż instalacji kolektorów słonecznych

Grupy docelowe projektu: Mieszkańcy Gminy Drelów (wsie: Dołha, Szachy, Sokule)

Wartość projektu ogółem wynosi 1 339 781,40 zł, w tym 969 062,40 zł kosztów kwalifikowalnych, z czego 85 % będzie finansowane ze środków EFRR w wysokości 823 703,04 zł.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top