Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem Domu tradycji dwóch kultur w Żerocinie

3 sierpnia 2018 r. Gmina Drelów podpisała umowę na realizację projektu pt. „Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem Domu tradycji dwóch kultur w Żerocinie” w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Celem głównym projektu: stworzenie spójnej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni służącej kulturze i turystyce w oparciu o dostępne zasoby historyczne

Celem szczegółowymi jest: rozwój integracji społecznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego

Kluczowymi rezultatami projektu będą: Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparcie – 500 osób, Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 300 osób

Produkty projektu – Remont i modernizacja, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie obiektu

Zadania w projekcie: Remont o modernizacja budynku Domu tradycji dwóch kultur w Żerocinie, Zakup wyposażenia, Zarządzanie projektem, Nadzór inwestycyjny, Promocja projektu.

Grupy docelowe projektu: Mieszkańcy Gminy Drelów

Wartość projektu ogółem wynosi  1 076 933,14 zł, w tym 782 288,51 zł kosztów kwalifikowalnych, z czego 85 % będzie finansowane ze środków EFRR w wysokości 625 830,08 zł.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top