Bożena Piątek

tel.: 83 372 32 30

email: ksiegowosc1@drelow.pl

Do zadań Skarbnika Gminy w szczególności należy:

  1)  wykonywanie zadań i obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości,

  2)  organizowanie gospodarki finansowej Gminy,

  3)  opracowywanie projektu budżetu Gminy,

  4)  nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy,

  5)  kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

  6)  opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,

  7)  prowadzenie ewidencji majątku Gminy i rozliczanie środków trwałych,

  8)  wnioskowanie w sprawie terminów i trybu przeprowadzania inwentaryzacji oraz nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych Gminy,

  9)  nadzór i kontrola formalno – prawna, merytoryczna i rachunkowa wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe,

10)  realizacja budżetu oświaty Gminy,

11)  uzgadnianie i korekta planów finansowych placówek oświatowych,

12)  wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień udzielonych przez Wójta.