Sekretarz Gminy

Ireneusz Bielecki

tel.: 83 372 32 28

e-mail: sekretarz@drelow.pl

W szczególności do zadań Sekretarza Gminy należy:

  1)  zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu Gminy z obowiązującymi przepisami prawa,

  2)  organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych na poszczególnych stanowiskach pracy,

  3)  opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

  4)  nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrad Rady Gminy,

  5)  zapewnianie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

  6)  organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,

  7)  nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd Gminy,

  8)  koordynowanie i nadzór nad przepływem informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących poszczególnych stanowisk pracy,

  9)  prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,

10)  organizowanie struktur oświaty,

11)  prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół oraz kierowników Gminnych Jednostek organizacyjnych (GOPS, GCK, Biblioteka, GZUWiGK),

12)  sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością i statystyką,

13)  wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta,