Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr wyborców, meldunki

 
         Wydawanie dowodów osobistych

         Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego


         Wydawanie poświadczeń o adresach i okresach zameldowania


         Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL,
                      ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych


         Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności


         Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców


         Udostępnianie do wglądu rejestru lub spisu wyborców


         Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców


         Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania


         Wydawanie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach


         Postępowanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego


         Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego


         Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego


         Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego


         Wymeldowanie z pobytu stałego


         Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy


         Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały


         Zameldowanie na pobyt stały


         Zgłoszenie wyjazdu za granicę


         Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
                      trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Accessibility Toolbar