Konsultacje społeczne 2019

 

Wójt Gminy Drelów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019″.
Konsultacje prowadzone są w okresie od dnia 23 listopada 2018 roku do 6 grudnia 2018 roku w następującej formie:

  • imiennego wyrażenia opinii poprzez przesłanie na określonym formularzu na adres Urząd Gminy Drelów, ul. Szkolna 12, 21 – 570 Drelów lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: drelow@drelow.pl opinii odnośnie projektu Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 oraz uchwały w sprawie jego uchwalenia.

Konsultacje umożliwią wszystkim zainteresowanym organizacjom wypowiedzenie się w wyżej wymienionej sprawie. Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.

Do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 wraz z załączonym projektem Programu.