Zwrot podatku akcyzowego

Informujemy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 poz. 2188 z późń. zm.) w celu uzyskania zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla pierwszego okresu producenci rolni zobowiązani są składać wnioski do właściwych gmin od 1 lutego do 1 marca 2021 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r. Osoby składające wraz z wnioskiem kopie faktur, zobowiązane są do dostarczenia również oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich (przez upoważnionego pracownika) właściwej adnotacji.

2) zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim (czyli w 2021 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2020 roku). ARiMR wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego). Składając wniosek o zwrot podatku do tut. Urzędu niniejszy dokument należy niezwłocznie przesłać na skrzynkę ePUAP w celu weryfikacji podpisu.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://epuap.gov.pl

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w kwietniu 2021 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Formularze są do pobrania w Urzędzie Gminy lub poniżej:

Do pobrania:

Accessibility Toolbar

Scroll to Top