WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Aktualizacja 28.12.2023:

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają stosowne umowy oraz rachunki proszeni są o dostarczenie ich do Urzędu Gminy pok. nr 16, 17 lub drogą pocztową na adres Urzędu do dnia 31.01.2024 r.


Wójt Gminy Drelów informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.),  gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

– art. 6 ust. 1 w/w ustawy mówi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania  z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi potwierdzających ich regularne opróżnianie.

– art. 6 ust. 5a ww. ustawy mówi, że wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat za usługi oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków, że rzadziej niż raz na 2 lata.

– art. 10 ust.2 ww. ustawy mówi, że kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Drelów Nr XXV/239/2023 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów:

  • właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
  • właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków mają obowiązek opróżniania osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością zgodną z instrukcją eksploatacji urządzenia, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie. Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie  z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Na terenie naszej gminy rozpoczął się cykl kontrolny w tym zakresie. Właściciel nieruchomości powinien dostarczyć do dnia 31.01.2024 r. następujące dokumenty:

  1. druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny pod adresem –  https://drelow.ewidencja.gmina.pl/
  2. zawartą umowę z przedsiębiorcą na usługi odbioru nieczystości;
  3. dowody potwierdzające uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury wraz z potwierdzeniami zapłaty), należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Formularz zgłoszenia do ewidencji dostępny jest pod adresem https://drelow.ewidencja.gmina.pl/ lub w Urzędzie Gminy w pok. nr 16.

Ewidencję prowadzić będzie również inkasent Gminnego Zespołu Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej w Drelowie, który będzie dysponował potrzebnymi drukami.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają stosowne umowy oraz rachunki proszeni są o dostarczenie ich do Urzędu Gminy pok. nr 16, 17 lub drogą pocztową na adres Urzędu do dnia 31.01.2024 r.

Podmiotami, które posiadają stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drelów są:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Międzyrzec Podlaski, ul. Brzeska 102, 21- 560 Międzyrzec Podlaski, nr tel. (83) 371 32 77.
  • WC Serwis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szybowa 20E 41-808 Zabrze, nr tel. (48) 32 278 45 31, 801 133 088.
  • WCTRON Sp. z o.o., ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, nr tel. 800 808 308.

Mając powyższe na uwadze bardzo prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drelów o zrozumienie oraz niezwłoczne uporządkowanie spraw związanych z gospodarką ściekami bytowymi na swoich nieruchomościach.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top