XXVI sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2023 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Drelów.

Początek obrad godz. 1000

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Drelów za 2022 rok
  1. Debata:
   1. Wystąpienie Wójta Gminy,
   2. Głosy radnych,
   3. Głosy Mieszkańców.
  2. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drelów wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2028,
  2. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Drelów,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. realizacji projektu: Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu bialskiego w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  4. nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Drelów”,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Drelów, stanowiącej własność Gminy Drelów,
  6. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Sokule, stanowiącej własność Gminy Drelów,
  7. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych,
  8. zmieniającą Uchwałę nr XXV/220/2018 Rady Gminy Drelów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Drelów,
  9. zmieniająca uchwałę XXV/240/2023 Rady Gminy Drelów z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 
  10. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,
  11. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,
  12. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,
  13. zmian w budżecie Gminy na 2023 rok,
  14.  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu,
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok,
  2. przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Drelów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
  3. przedstawienie uchwały komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy za 2022 rok i wystąpienia z wnioskiem w sprawie absolutorium,
  4. przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drelów w sprawie absolutorium,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Drelów z wykonania budżetu za 2022 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójta Gminy Drelów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ciesielska

Oglądaj on-line.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sesja_rady-1024x576.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top