XXV sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 marca 2023 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Drelów.

Początek obrad godz. 1000

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Podsumowanie pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy za 2022 rok oraz plany pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok.
 5. Informacja Jednostek organizacyjnych z działalności w 2022 roku i plany pracy na 2023 rok.
 6. Informacja o stanie bezrobocia i sposobach zapobiegania bezrobociu na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drelów na lata 2023-2029,
  2. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczo gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Drelów,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych o ustalenie terenu działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP Gmin: Drelów, Międzyrzec Podlaski oraz Miasta Międzyrzec Podlaski,
  4. zmieniająca uchwałę Nr XV/136/2021 Rady Gminy Drelów z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów,
  5. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
  6. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drelów w roku 2023,
  7. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Drelów, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  8. zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Drelów,
  9. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
   z mieszkańcami Gminy Drelów,
  10. skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drelowie,
  11. zmian w budżecie Gminy na 2023 rok,
  12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ciesielska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sesja_rady-1024x576.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top