XXIX sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2023 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Drelów.

Początek obrad godz. 1000

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2024 rok,
  2. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  3. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
   i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru, zakresu usług oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich,
  4. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drelów,
  5. zmiany uchwały nr XXVI/258/2023 Rady Gminy Drelów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,
  6. zmian w budżecie Gminy na 2023 rok,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Budżet na 2024 rok:
  1. przedstawienie projektów uchwał:
   • a) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami,
   • b) w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.
  2. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja
  4. podjęcie uchwał:
   • a) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
   • b) w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 6. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ciesielska

Oglądaj on-line.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sesja_rady-1024x576.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top