XV sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 czerwca 2021 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XV sesja Rady Gminy Drelów.

Początek obrad godz. 1000.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2020 rok
  1. Debata:
   1. Wystąpienie Wójta Gminy,
   2. Głosy radnych,
   3. Głosy Mieszkańców.
  2. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drelów wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów,
  2. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Drelów,
  3. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego
  4. określenia średniej ceny paliwa w Gminie Drelów, w roku szkolnym 2021/2022,
  5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na własność Gminy Drelów,
  6. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
  7. zmian w budżecie Gminy na 2021 rok,
  8.  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu,
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok,
  2. przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Drelów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
  3. przedstawienie uchwały komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy za 2020 rok i wystąpienia z wnioskiem w sprawie absolutorium,
  4. przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drelów w sprawie absolutorium,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Drelów z wykonania budżetu za 2020 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójta Gminy Drelów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 7. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo.

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ciesielska

—> OGLĄDAJ ONLINE <—

Accessibility Toolbar

Scroll to Top