Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Drelów podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815) przeznacza do sprzedaży następujące nieruchomości:

działka Nr 269/9 o pow. 0,1990 ha (niezabudowana), wartość nieruchomości 20 311,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta jedenaście złotych) plus 23% podatku VAT; MAPA

działka Nr 269/10 o pow. 0,1991 ha (niezabudowana), wartość nieruchomości 20 321,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych) plus 23% podatku VAT; MAPA

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży położone są we wsi Dołha, gmina Drelów, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Księga Wieczysta KW LU1R/00027971/8.


Powyższe nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.


Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami do składania w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wniosków o nabycie nieruchomości, w sekretariacie Urzędu Gminy Drelów przy ul. Szkolnej 12.


W przypadku nieruchomości w stosunku, do których nie zostaną złożone wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu (tryb bezprzetargowy), termin i forma przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości oddzielnym ogłoszeniem.


Bliższe informacje na temat wyżej wymienionych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drelowie, tel. (083) 372-32-29.


Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Gminy Drelów, ul. Szkolna 12, w okresie od 25 stycznia 2022 r. do 16 lutego 2022 r.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top