Rekrutacja na testerów oprogramowania informatycznego GDP

W dniach 6.07.2021 r. – 11.07.2021 r. Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (ACIiEE) prowadzi rekrutację do odpłatnego udziału mieszkańców gminy w roli testerów oprogramowania GDP – systemu informatycznego, którego celem jest zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy i podległe mu jednostki, w tym w szczególności dla osób o specjalnych potrzebach. System jest efektem partnerskiej współpracy ACIiEE oraz partnerów krajowych i zagranicznych w ramach działań realizowanych w projekcie pt. „Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP” – POWR.04.03.00-00-0138 dofinansowanego w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Udział w projekcie nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej z zakresu informatyki lub metodyki prowadzenia testów. Uczestnicy zostają przeszkoleni, otrzymają narzędzie oraz dokumentację, która pozwoli im przejść proces testowania rozwiązania. Zyskają dzięki temu wiedzę, kompetencję i praktyczne umiejętności możliwe do wykorzystania w pracy, nauce czy procesie kształcenia. Inne korzyści uczestnictwa w projekcie zostały przedstawione poniżej oraz w załączonej dokumentacji.

W ramach procesu testowania, który będzie trwał od 12.07 do 30.07.2021 roku, uczestnicy, pod nadzorem Koordynatora testów, będą realizować harmonogram testów, raportować zidentyfikowane błędy oraz przekazywać uwagi i propozycję usprawnień do działania oprogramowania.

KOGO POSZUKUJEMY?

Poszukujemy osób spełniających definicję Osób o Szczególnych Potrzebach zamieszkałych na terenie gminy Drelów.

Definicja OSP – skrót grupy Osób o Szczególnych Potrzebach została zawarta w Programie Dostępność Plus – Przyjazna Polska opracowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i obejmuje następujące grupy osób:

 • osoby na wózkach inwalidzkich,
 • poruszające się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • osoby niewidome i słabo widzące;
 • osoby głuche i słabo słyszące; 
 • osoby głuchoniewidome;  
 • osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; 
 • osoby starsze i osłabione chorobami;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
 • osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
 • osoby o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
 • osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Poszukujemy 10 osób spełniających kryteria OSP zameldowane na terenie gminy Drelów, w tym:

 • 2 osób powyżej 65 roku życia [Gr_1],
 • 2 osób z oznakami niepełnosprawności ruchowej, z niepełnosprawnością wzroku; osób głuchych lub słabo słyszących [Gr_2],
 • 2 osób leczonych w poradniach zdrowia psychicznego [Gr_3],
 • 2 kobiety w ciąży [Gr_4]
 • 2 – osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osoby o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem (GR_5).

OFEROWANE WSPARCIE:

Na etapie testowania Odbiorcy końcowi otrzymają:

 1. niezbędne urządzenia do testowania aplikacji (telefonu komórkowego lub laptopa) jeśli potrzeba udostępnienia sprzętu informatycznego zostanie zgłoszona do koordynatora procesu testowania w gminie,
 2. bezpłatny dostęp do platformy GDP oraz aplikacji mobilnej;
 3. przeszkolenie (stacjonarne lub wirtualne) procesu testowania oprogramowania, działania, wykorzystania oraz możliwości platformy GDP – łącznie 8 godz. szkolenia na osobę.
 4. wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów oraz partnera ponadnarodowego w całym procesie testowania (czat, email, telefon)
 5. wynagrodzenie za udokumentowane godziny testowania

Oczekiwania od zrekrutowanych osób:

 1. Zakwalifikowani uczestnicy za zrealizowane prace otrzymają wynagrodzenie w wysokości 60 zł/h brutto brutto za godzinę pracy.
 2. Zakwalifikowane osoby będą testować oprogramowanie w wymiarze 40 godz. przez okres nie dłuższy niż 18 dni roboczych.
 3. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie:
 4. Umowy zlecenie – w przypadku Odbiorców zatrudnionych przez Lidera projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej wysokości 60 zł/h brutto brutto za godzinę pracy.
 5. Maksymalna kwota wynagrodzenia to 2400 zł brutto brutto.
 6. Uczestnicy procesu testowania zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na karcie usługi/liście obecności związanych z poszczególnymi formami wsparcia oraz prowadzenia ewidencji pracy wskazującej ilość godzin pracy w każdym kolejnym dni realizacji procesu testowania.
 7. Uczestnicy procesu testowania są zobligowani do realizacji zadań wskazanych przez koordynatora procesu testowania w wyznaczonym terminie oraz z należytą starannością oraz profesjonalizmem.
 8. Inne opisane w Regulaminie rekrutacji:

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz zasad rekrutacji zostały zawarte w dokumencie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz załącznikach możliwych do pobrania poniżej.

Osoby chcące przystąpić do projektu zobowiązane są dostarczyć do siedziby gminy wypełnione formularze rekrutacyjne oznaczone jako:

Odbiorcy chętni do udziału w projekcie składają wypełnioną i podpisaną dokumentację rekrutacyjną:

 • Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów lub drogą pocztową lub w formie wiadomości e-mail (skan podpisanych formularzy) do koordynatora projektu po stronie gminy, którym jest Pan Marek Jóźwik, mail: marek.jozwik@drelow.pl, tel: (83) 372 32 32,
 • Osobiście w siedzibie projektu lub drogą pocztową (Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa) lub w formie wiadomości e-mail (skan podpisanych formularzy) do koordynatora projektu po stronie Akademickiego Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, którym jest Pan Tomasz Moskal, mail: acieeuw@wp.pl, tel. (48) 22 201 35 50

Wymagany komplet dokumentów to poniżej wskazane dokumenty dostępne poniżej:

 1. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu – RODO
 3. Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy dla Odbiorców Faza testowania

Accessibility Toolbar

Scroll to Top